• Louis G. Le Roy (1924-2012)
  Een inventarisatie van projecten en publicaties

louis le roy ecokathedraal mildamLouis Le Roy in zijn ecokathedraal in Mildam

[English translation and some help below]

Op deze website wordt gewerkt aan een zo compleet mogelijk overzicht van de ‘ecokathedrale projecten’ van Louis Le Roy (1924-2012), elk voorzien van beeld uit verschillende perioden, een korte omschrijving en koppelingen naar publicaties en TIJD-lijn.

Daarnaast inventariseren wij alle publicaties van en over Le Roy in dagbladen, boeken, tijdschriften, boekhoofdstukken (essay’s) en scripties en dissertaties. Deze zijn voor zover mogelijk als pdf te downloaden.

Overige onderdelen: overzicht van film en video en radio-uitzendingen van/over Le Roy. Vooralsnog alleen de ‘officiële’ video, dus daadwerkelijk uitgezonden op televisie of wel als (film)documentaire uitgebracht. Waar mogelijk wordt een link aangeboden naar de video en/of uitzending.

Nog in ontwikkeling: een TIJD-lijn met biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen en overige gebeurtenissen die van belang zijn voor het begrip van het werk van Le Roy.

Eveneens nog in ontwikkeling: documenten met betrekking tot projecten, biografie, lezingen en tentoonstellingen.

Met het contactformulier voor aanvullingen, correcties, opmerkingen en aanmoedigingen.

Redactie:

Deze database gegenereerde website is - hoewel uiteraard zelfstandig bruikbaar - ingericht en (aan)gevuld als voorbereiding op de publicatie van een monografie over het gedachtengoed en het werk van Louis le Roy, die naar verwachting bij de 100ste geboortedag van Louis le Roy in 2024 zal verschijnen.
Redactie en beheer Werkgroep Oeuvre Louis le Roy:  Piet Vollaard en Rob Hendriks. Website en technisch beheer Peter Wouda.

cover brieven uit cergy pontoiseCover van het boek "Brieven uit Cergy-Pontoise"Als eerste product van de werkgroep verschijnt op 31-10-2022 de publicatie 'Brieven uit Cergy-Pontoise en enige overige steden', met een integrale publicatie van de brieven die Louis le Roy schreef van 1979-1983 aan het vaktijdschrift Plan.
U kunt het boek hier bestellen.

Status bètaversie oktober 2022: 

 • Projecten: nog niet volledig en/of nog niet volledig ingevuld.
 • Publicaties en Media: (vooralsnog) volledig, afgezien van koppelingen met projecten en tags, maar het betreft een doorgaand proces van aanvulling en aanpassing.
 • Documenten: (alleen zichtbaar in admin) begin gemaakt, doorgaand proces van aanvulling.
 • Gebeurtenissen: begin gemaakt, doorgaand proces van aanvulling
 • Tijdlijn: proef met grafische tijdlijn dagbladpublicaties

Stichting TIJD

Zie voor meer informatie over Le Roy, zijn gedachtengoed en de activiteiten van de door hem opgerichte stichting: www.stichtingtijd.nl

 ++++++++++++++++++++++++++++++

Welcome 

This website is a work in progress towards an overview, as complete as possible, of the 'eco-cathedral projects' by ‘ecotect’ and ‘wild gardener’ Louis le Roy (1924-2012), each with images from different periods, a short description and links to publications and TIME line.

In addition, we are making an inventory of all publications by and about Le Roy in newspapers, books, magazines, book chapters (essays) and theses and dissertations. These can be downloaded as PDF as far as we have been able to find or make them. 
Besides that an overview of film and video and radio broadcasts from/about Le Roy in presented. For now only the 'official' video, so actual broadcasts on television or officially released as a (film) documentary. Where possible, a link to the video and/or broadcast is provided. 
Still under development: a TIME line with biographical data, lectures, exhibitions and other events relevant to the understanding of Le Roy's work. Currently a test timeline is presented of all newspaper publications in time. 
Also under development: documents related to projects, biography, lectures and exhibitions. With the contact form vistitors are invited to  communicate additions, corrections and comments on the use of this beta release and of course offer general encouragement. 

Language

The basic language of this website is Dutch, since more than 80% of publications are in Dutch too.
There are, however, also many articles and some video produced in English, German and French languages to be found on this website. At the moment these can be recognized and consulted by their foreign language title.
The texts of the project-description are still only in Dutch, but we are working on translations for these in the near future, as well as adding a choice of language in the different menu-items.
Submenu items under menu Publications:
Boeken (Books)
Dagbladen (Newspapers)
Tijdschriften (Magazines)
Essays - Boekhoofdstukken (singular essays and/of chapters from books)
Webpublicaties (Webpublications)
Scripties-Dissertaties (Doctoral thesis and other singular academic work)   

Editors

This database-generated website - although of course usable independently - has been set up and supplemented with data and meta-data in preparation for the publication of a monograph on the ideas and work of Louis le Roy, which is expected to be published on the 100th birthday of Louis le Roy in 2024.
Ongoing: an inventory of all photo’s and slides by Louis le Roy (ca 10.000 items)
Editing and management Werkgroep Oeuvre Louis le Roy: Piet Vollaard and Rob Hendriks.
Webmaster and technical management: Peter Wouda. 

"Letters from Cergy-Pontoise"

As a first production of the working group, the publication 'Brieven uit Cergy-Pontoise en enige andere steden' will be published (in Dutch, sorry) on 31-10-2022, with an integral publication of the letters that Louis le Roy wrote from 1979-1983 to the architecture and urbanism magazine Plan.You can order the book here

Status Beta version October 2022:

 • Projecten (Projects): not yet completed and/or not yet fully added with meta-data.
 • Publicaties and Media (Publications and Media): (for now) complete, except for links to projects and tags, but it is an ongoing process of addition and adjustment. 
 • Documenten (Documents): (currently visible only in admin mode) Started, in progress.
 • Gebeurtenissen (Events): started, in progress
 • Tijdlijn (Timeline): First test with graphical timeline of newspaper publication

Stichting TIJD (Time Foundation)

For more information on Louisl e Roy, his projects and the activities of Stichting TIJD, a foundation that was set up for this goel by Le Roy himself www.stichtingtijd.nl

Er zijn momementeel 34 projecten, 748 publicaties en 74 gebeurtenissen gedocumenteerd.