De basis van deze website bestaat uit ca 750 verschillende artikelen  en boeken van en over Louis le Roy en documentatie van ca 35 verschillende projecten waar Louis le Roy actief bij betrokken is geweest. Daarnaast wordt er gewerkt aan een zo compleet mogelijke tijdlijn waarin, naast biografische gegevens, vooral lezingen en tentoonstellingen 'in de tijd' zijn geplaatst. 

Menu 'Projecten - Lijst'

De meest voor de hand liggende ingang naar deze overvloed aan informatie is via het menu-item 'Projecten'. Op de openingspagina van  'Projecten' wordt de lijst van in de database opgenomen projecten standaard oplopend van categorie 1 tot 3 en in chronologische volgorde getoond.
De volgorde van de getoonde projecten kan door middel van de pijltjes bij de verschillende kolomnamen in de tabel worden aangepast.

Categorie 'Project' heeft betrekking op de mate waarin Louis le Roy bij een project betrokken was. Er worden geen projecten opgenomen zonder enige directe betrokkenheid van Le Roy.
Categorie 1: projecten die zelfstandig, of met grote inbreng van Le Roy tot stand zijn gekomen en die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Categorie 2: projecten die in de aanvangsfase met adviezen van Le Roy zijn gestart, maar die verder door de initiatiefnemers zijn uitgevoerd en onderhouden.
Categorie 3: projecten waarbij Le Roy wel betrokken was (inspiratie, een excursie, wat telefoontjes), maar die niet met hem zijn uitgevoerd.

'Soort project' heeft betrekking op de aard van het project.
'Tuin': 
tuin- en plansoenprojecten, min of meer ontworpen, door of op aanwijzing van Le Roy, veelal in een keer aangelegd als 'wilde' of ecologische tuin.
'Participatie': tuinen en groengebieden geïnitieerd en/of deels aangelegd onder leiding of op aanwijzing van Le Roy, maar door bewoners zelf verder ontwikkeld en onderhouden.
'Ecokathedraal': projecten die door Le Roy zelf als 'ecokathedraal' proces werden aangemerkt en die de regels voor ecokathedraal werken volgen.
'Overig':  projecten en/of processen die behoren bij het ecokathedrale gedachtengoed, maar die geen tuin of groenproject zijn.

Menu 'Projecten - Kaart'

Een alternatieve ingang naar de projecten is via de kaart. Daarin zijn alle projecten 'op de kaart gezet'. Door op het project te klikken wordt de detailpagina geopend.

Sorteren en bekijken 'Projecten'

Klikken op titel of op de knop 'Meer info' opent de detailpagina. Daar worden naast een korte beschrijving van het project alle in de database opgenomen metadata, een - voor zover aanwezig - tweetal foto's (een 'oude' en een 'nieuwe') en de locatie getoond. Onderaan de detailpagina staat een overzicht van alle - voor het desbetreffende project relevante - links naar in de databse opnemomen artikelen, boeken en video. 
NB: Lang niet alle artikelen zijn langs deze weg gekoppeld, we nemen onder de projecten alleen die artikelen op die meer dan een enkel regeltje aan het project wijden.

Menu 'Publicaties - Boeken'

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort.
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Zoeken in 'Boeken'

Standaard opent het menu 'Boken'met een chronologisch overzicht van boekpublicaties in volgorde van niveau. Deze volgorde kan door middel van de pijltjes bij de lijsttitels worden aangepast.
Daarnaast kan - door het invullen van een (deel van een) publicatietietel, door het selecteren van een auteur, door het selecteren van een niveau - een deelselectie van het totaal worden getoond.
Klikken op titel of op 'meer info'geeft de detailinformatie van het desbetreffende boek.
Daarin zijn - naast titel, datum, auteur en andere metadata - een afbeelding van de cover van de publicatie en in veel gevallen een link naar een of meer - voor Le Roy relevante - delen van de inhoud van het boek opgenomen.

Menu 'Publicaties - Boeken - Essays / boekhoofdstukken'

Zoeken en selecteren verloopt ananloog aan overzicht 'boeken'. De desbetreffende delen van een boek worden op de datilapgin met een afbeelding getoond, en veelal voorzien van een link naar een pdf van het hoofdstuk of essay.

Menu 'Publicaties - Dagbladen'

Verreweg de meeste database records (ca 500) betreffen de vele krantenartikelen van en over Louis le Roy. Standaard worden deze artikelen in chronologisch getoond. De volgorde kan - analoog aan menu-item 'Boeken' - worden aangepast. Ook het zoeken verloopt analoog aan 'Boeken'.
De detailpagina van elke dagbladartikel toont  naast titel, bron, auteur (mits bekend, veel dagblad artikelen zijn anoniem of  'redactie') en overige metadata, een foto van het artikel, een link naar een pdf van het volledige artikel en - in enkele gevallen - de tekst of samenvatting van het artikel.

Menu 'Publicaties - Tijdschriften, webpublicaties, film en video, scripties/dissertaties'

Selecteren en zoeken verloopt analoog aan de overige onderdelen van 'Publicaties'.
Ook de detailpagina's zijn vergelijkbaar. In het onderdeel 'film en video' worden links gegeven naar online , openbare volledige versie van de desbetreffende video.

Menu 'Gebeurtenissen'

Een vooralsnog niet volledige lijst van biografsche en vakmatige gebeurtenissen.
Selecteren, zoeken en bekijken verloopt analoog aan de overige menu-onderdelen.

 

 

 

screenshot projecten

Voorbeeld Projecten-lijst

 

 

screenshot detail project

Voobeeld detailpagina Project