Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Een leven lang
Hilversum
1988

datum
07-07-1988

bron intern
 

oorspronkelijke uitzending:
herhaling Radio 5 29-06-1990

 

Series title

EEN LEVEN LANG

Sort Date

07-07-1988

Licensor
Broadcast organisation

NOS

Length

0:00:00

Summary

Gesprek met kunstenaar, filosoof en landschapsarchitect Louis

le Roy over zyn natuur- en maatschappyopvatting, met als

kernpunt 'zyn' stryd tegen de heersende beperkende systemen.

Zyn parkprojecten, met een bezoek aan zyn wildtuin, zyn jeugd

en oorlogsherinneringen, zyn leraarschap en strip

'/Uilenspiegeltjes/'. Verder een reactie van leerling-collega

Martin Duisterwinkel.

Long Summary

0'00"

Inleiding Pres (met quotes). Interviewer in gesprek met

Martin Duisterwinkel.

na 2'26"

Martin Duisterwinkel (leerling-collega) over Louis le Roy en

de wrevelige reacties op diens tuinarchitectuur.

na 3'31"

Louis le Roy praat over de wanverhouding tussen de

ontwik-keling van brede menselijke creativiteit enerzijds en

de beperken-de mensbenadering anderzijds in de

maat-schap-pij, waar het productie-proces centraal staat:

Samengevat: Natuur versus Systeem. De reprodu-cerende rol van

het onderwijs en zijn oproep uit de pas te lopen.

na 12'33"

Int bezoekt met Le Roy zijn wildtuin,waar natuur zich-zelf

organiseert. Le Roy noemt de conventionele tuinen en

'on-kruid' opnieuw een uitvloeisel van de beperkte benadering

van een systeem. Zijn brede natuurbenadering: 'alles is

natuur'.

na 19'40"

Hij vervolgt (na introductie Pres.) met het

Leeuwen-borg-project, een alternatief park voor en door

be-woners. De stopzetting door de autoriteiten, kortom

opnieuw het conflict met het heersende systeem.

na 23'52"

Le Roy reageert ontkennend op het verwijt van een

persoon-lijk pantser. Hij verklaart de felheid in zijn

optre-den voor en uitspra-ken over het milieu uit de

tijdsdruk. Frus-tratie of wrok jegens dwars-bomende

ambtenaren heeft hij niet, hij be-grijpt hun gedrag.

na 33'54"

Gaat in op zijn tekenonderwijs, voor hem het bewijs voor

ontwik-kelings-mogelijkheden van creativiteit.

na 36'48"

Hij vervolgt met jeugdherinneringen en zijn schoolloop-baan.

Achteraf bezien was hij altijd al bezig met land en grond.

Memoreert de oorlogsjaren en de desil-lusie van de Koude

Oorlog.

na 44'38"

Int bezoekt met Le Roy zijn bos (met zijn werkplaats), wat

een eigen ecocultuurtje is, waarin alle materialen opgenomen

zijn (inclusief afval): volgens hem de oplos-sing voor de

milieu-problema-tiek: integratie in plaats van de aparte

groene parkjes overal.

na 54'28"

Le Roy gaat (naar aanleiding van zijn strip

'Uilen-spiegeltjes') in op de figuur Tijl Uilenspiegel; zijn

verwantschap met deze figuur.

na 57'08"

Hij wil (op vraag van int.) tot besluit geen balans opmaken,

vanwege de benadering die daaruit spreekt en hem tegenstaat.

Le Roy gaat door tot het einde.

na 58'46"

Afkondiging Pres.. Muziekfragment (fade-out).


een leven lang