TIJD-projecten, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Intentieverklaring 100 jaar Le Roy Tuin Heerenveen
Heerenveen
2005
betreft:
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

datum
29-06-2005

 

Intentieverklaring 100 jaar Le Roy tuin Heerenveen

Op 29 juni 2005 ondertekenden de Gemeente Heerenveen en de Stichting TIJD een intentieverklaring rond de ontwikkeling van de Le Roy tuin aan de Europalaan en Kennedylaan in Heerenveen-Midden. Hieronder vindt u de complete tekst van deze verklaring, die als blauwdruk geldt voor mogelijk andere plaatsen in Nederland.

De gemeente Heerenveen, hierna te noemen de gemeente

en

de Stichting TIJD, hierna te noemen de stichting

komen de volgende verklaring overeen:

Algemeen

Aan het eind van de jaren zestig is de Le Roy tuin aan de Kennedylaan en de Europalaan officieel in gebruik genomen. De tuin is totstandgekomen op basis van ideeën van Louis le Roy.

De gemeente en de stichting constateren, dat de Le Roy tuin de laatste jaren niet beheerd wordt overeenkomstig de ideeën van Louis le Roy. De ontwikkeling van een hoogcomplexe structuur door samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen, ofwel het ecokathedrale proces, is vrijwel tot stilstand gekomen.

De gemeente voert een natuurlijk groenbeheer. Hiertoe is beleidsmatig vastgelegd dat in bepaalde zones in de plaats Heerenveen, in de Natuurverbindingszone, natuurlijk beheerd wordt. De Le Roy tuin maakt onderdeel uit van deze Natuurverbindingszone. De gemeente en de stichting streven ernaar de Le Roy tuin ook in de toekomst deel uit te laten maken van de Natuurverbindingszone.

De gemeente en de stichting erkennen dat de Le Roy tuin de potentie heeft om een waardevol deel van de stad te worden en vooral een waardevol deel van de leefomgeving van de omwonenden.

De gemeente en de stichting spreken de intentie uit dat zij de randvoorwaarden willen scheppen om het ecokathedrale proces nieuw leven in te blazen.

De gemeente en de stichting onderschrijven dat een ecokathedraal proces ontstaat

  1. in samenwerking tussen natuurlijke en creatieve processen,
  2. zonder beeld of plan van een vooraf gedefinieerd eindresultaat in ruimte,
  3. zonder een vooraf gedefinieerd eindresultaat in tijd,
  4. met maximale benutting van vrije menselijke energie,
  5. met maximale benutting vakmanschap en ervaring van leken en professionals.

De gemeente en de stichting spreken uit daarbij de volgende uitgangspunten te zullen hanteren:

Ruimte

De afspraken gelden voor de huidige Le Roy tuin vanaf de Koornbeursweg tot aan de Oranje Nassaulaan, met inbegrip van de loopbrug over de Oranje Nassaulaan en de openbare ruimte aan de zuidzijde van de Oranje Nassaulaan tot aan de sloot.

Het gebied zal vrij toegankelijk blijven.

Wanneer er in de toekomst kansen liggen om het gebied uit te breiden met aangrenzende stroken zullen daar tussen stichting en gemeente nadere afspraken over worden gemaakt die niet in strijd mogen zijn met dit convenant.

De gemeente en de stichting streven naar het uitbouwen van een ecologische hoofdstructuur op stadsniveau waar de Le Roy tuin deel van uit maakt.

Tijd

De gemeente en de stichting spreken de intentie uit, dat het opnieuw in gang gezette proces minstens 100 jaar zal worden bevorderd, althans niet zal worden verstoord. De stichting zal het proces gedurende minimaal 100 jaar adopteren, de gemeente zal het proces gedurende minstens 100 jaar eerbiedigen. Zo zal de gemeente maatregelen nemen, die er toe leiden, dat deze intentieverklaring (of een eventuele overeenkomst die daarvoor in de plaats komt) aan het begin van elke raadsperiode onder de aandacht van de nieuwe gemeenteraad wordt gebracht.

Rol van de stichting

De stichting zal de “bouwmeester” leveren, die de uitvoerende leiding op zich neemt. Zijn taak zal zijn de creatieve inbreng van individuen zodanig richting te geven, dat recht wordt gedaan aan de essentie van interactie tussen menselijke creatieve energie en ecologische processen in ruimte en tijd, volgens het gedachtegoed van Louis Le Roy, waarbij rekening wordt gehouden met het gegeven dat het gebied in een woonwijk ligt en waar mogelijk ook voor andere doeleinden kan/mag worden gebruikt

Rol van de gemeente

Samen met de stichting is de gemeente verantwoordelijk voor een verantwoord onderhoud van de Le Roy tuin. Voor de inbreng van de stichting stelt de gemeente een beloning beschikbaar, die jaarlijks wordt vastgesteld. Waar mogelijk zal de gemeente in overleg met de bouwmeester beheer en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De gemeente zal positief meewerken om bewoners van de gemeente enthousiast te maken mee te bouwen en werken aan de Le Roy tuin en andere door de stichting beheerde terreinen.

De gemeente is eindverantwoordelijk voor het ontstaan en het voortbestaan van randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het ecokathedrale proces.

Het borgen van de continuïteit van het ecokathedrale proces

De gemeente en de stichting willen de continuiteit borgen door de volgende afspraken te maken:

  1. Zo vaak als nodig, maar in ieder geval éénmaal per jaar, vindt overleg plaats tussen de gemeente en de stichting - zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau (bouwmeester, gemeente en omwonenden) over de voortgang van het ecokathedrale proces. De Stichting neemt voor dat overleg het initiatief..
  2. De stichting en de gemeente delen de verantwoordelijkheid om binnen de mogelijkheden die er zijn de omwonenden te betrekken bij het ecokathedrale proces.
  3. De gemeente heeft een toetsende rol ten aanzien van de veiligheid.
  4. De gemeente zal de inhoud van de intentieverklaring altijd betrekken bij nieuwe planontwikkelingen in het in de bijlage aangegeven gebied en de stichting tijdig informeren over mogelijke ontwikkelingen.


Heerenveen, 29 juni 2005