TIJD-projecten, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Aanvulling op intentieverklaring Le Roy Tuin Heerenveen
Heerenveen
2020
betreft:
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

datum
31-10-2020

bron intern
 

UPDATE: Op 31 oktober 2020 is er een aanvulling op deze Intentieverklaring ondertekend.

 

Aanvulling op de intentieverklaring van 2005  

Addendum bij Intentieverklaring Le Roy tuin Kennedylaan Heerenveen

De Le Roy tuin is een plek waar de natuur zich in de tijd kan ontwikkelen en de mens kan hierin bijdragen door te stapelen en door natuurlijke materialen toe te voegen waarbij de natuurlijke processen leidend zijn en de mens een minimale rol heeft, maar slechts voorwaarden schept om de natuur tot haar recht te laten komen.

Aanleiding

Op 29 juni 2005 hebben gemeente Heerenveen en Stichting TIJD de Intentieverklaring Kennedylaan ondertekend, waarbij partijen zich hebben uitgesproken in de Le Roy tuin het Ecokathedrale proces over een periode van tenminste 100 jaar te willen bevorderen.

De gemeente Heerenveen is, vanuit eigenaarschap, verantwoordelijk voor de algemene veiligheid in de Le Roy tuin. De Le Roy tuin ligt daarnaast midden in de woonwijk Heerenveen-Midden tussen de Europalaan en President Kennedylaan in. Door deze verantwoordelijkheid en de ligging is de behoefte ontstaan, naast de Intentieverklaring, nog enkele aanvullende werkafspraken te maken op het gebied van het groenbeheer, constructieve veiligheid, risico’s en aansprakelijkheid.

 Hierbij moet worden opgemerkt dat stichting en gemeente beiden vanuit de eigen verantwoordelijkheid kijken naar het benodigde onderhoud en dat de visie op het groenbeheer van de gemeente en stichting niet altijd overeenkomstig hoeft te zijn met elkaar.

De gemeente Heerenveen en Stichting TIJD komen een wijziging ten opzichte van de intentieverklaring overeen betreffende de begrenzing van het projectgebied. Tevens is een passage toegevoegd betreffende de door de Stichting gewenste bestemming van de Le Roy tuin en de borging van het Ecokathedrale proces.

De gemeente en stichting maken de volgende afspraken:

Overleg en communicatie

Er is twee keer per jaar uitvoeringsoverleg tussen groenbeheer van de gemeente Heerenveen en de bouwmeester van Stichting TIJD. In dit overleg wordt besproken welke beheer- en onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden in het kader van veiligheid.
De gemeente bevestigt de afspraken via de mail aan zowel de gemeente als Stichting TIJD.
Wanneer groenbeheer en de bouwmeester niet tot goede afspraken kunnen komen, wordt er contact gelegd tussen de bestuurder van de gemeente en het bestuur van Stichting TIJD.

Wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan straatwerk, kabels en leidingen direct naast de Le Roy tuin plaats gaan vinden, dan neemt de gemeente contact op met de bouwmeester van de Stichting.

Er is minimaal één keer per jaar Bestuurlijk overleg tussen de gemeente Heerenveen en Stichting TIJD over de voortgang, de samenwerking en ontwikkelingen.
De gemeente Heerenveen betrekt Stichting TIJD actief bij planologische ontwikkelingen die mogelijke gevolgen hebben voor de Le Roy tuin of kansen bieden voor uitbreiding of verbindingen.

De Stichting TIJD is aanspreekpunt voor de omwonenden en communiceert actief met hen over werkzaamheden in de Le Roy tuin.

Verantwoordelijkheden groenbeheer

De gemeente Heerenveen beheert in het kader van veiligheid de randen van de tuin, de fietspaden en langs kabelstroken tot 1 meter vanaf de straatkant de tuin in.
De Stichting TIJD beheert het reguliere groenonderhoud in de tuin. Bij grote werkzaamheden of onveilige situaties in de tuin overleggen stichting en gemeente wie in de tuin het groenbeheer oppakt.

Verantwoordelijkheden bouwwerken

De gemeente Heerenveen voert naar behoefte controles uit naar de constructieve veiligheid van de bouwwerken op het terrein. Dit doet de gemeente in het kader van de verantwoordelijkheid voor toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Er is regelmatig overleg over de constructieve veiligheid van deze bouwwerken.

Te allen tijde spreekt de gemeente Stichting TIJD eerst aan op onveilige situaties en sommeert de gemeente de Stichting TIJD deze onveilige situaties aan te passen. Pas wanneer Stichting TIJD in gebreken blijft, is de gemeente gerechtigd zelf in te grijpen.

Stichting TIJD voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van deze bouwwerken en informeert bezoekers aan de Le Roy tuin over de aanwezige bouwwerken, de verantwoordelijkheden en risico’s.  

Bij de aanvoer van materialen om mee te bouwen, mogen er nooit onveilige situaties ontstaan. De gemeente Heerenveen en Stichting TIJD houden hier actief overleg over. De Stichting TIJD probeert altijd onveilige voorraadvorming te voorkomen en deze zo nodig zo snel als mogelijk te verwerken.

Aanvullende of Afwijkende afspraken

Als gevolg van herinrichting van de Oranje Nassaulaan, in het kader van Heerenveen Beter Bereikbaar, wijzigt de omgeving van de Le Roy tuin zodanig dat dit gevolgen heeft voor het projectgebied. De in de intentieverklaring genoemde loopbrug over de Oranje Nassaulaan en openbare ruimte aan de zuidzijde van de Oranje Nassaulaan komen te vervallen en maken geen deel meer uit van de afspraken. Ter compensatie zullen, in onderling overleg, andere mogelijkheden onderzocht worden om het gedachtengoed van Le Roy op de betreffende locatie onder de aandacht te brengen. De stichting TIJD komt met een voorstel hiervoor.

De gemeente spreekt de intentie uit het Ecokathedrale proces in de Le Roy tuin te borgen en zal daartoe de gewenste en passende functie van de Le Roy tuin betrekken bij de omzetting van het huidige bestemmingsplan naar een nieuw omgevingsplan In de opmaat hiernaartoe voeren gemeente en Stichting TIJD overleg.

Tot slot

Dit addendum maakt onderdeel uit, en is een aanvulling en / of uitwerking van de Intentieverklaring Kennedylaan 2005. Alles wat in dit Addendum niet aan de orde komt, wordt in het Bestuurlijk overleg met elkaar besproken.

Voor akkoord;                  Heerenveen, 31 oktober 2020

…………………………………….                                                                          ………………………………………….              

Gemeente Heerenveen                                                                           Stichting TIJD

Wethouder Jaap Van Veen                                                                     Voorzitter Tineke Hempenius