Projecten
Ecologische tuin
Enschede
1971
-
1978
Categorie 1
Tuin

Op 11 augustus 1970 levert Dr. Ir. H. Doing (lab. voor plantensystematiek en -geografie der Landbouwhogeschool, Wageningen) het op verzoek van de Technische Hogeschool Twente geproduceerde rapport getiteld 'Enkele punten betreffende het terreinbeheer op Drienerlo' af. Als een van de voor het terreinbeheer van het gebied op de campus stelt Doing voor naast reservaten, half-natuurlijke tereinen, imitatie-natuurterreinen, soprtvelden en solitaire planten ook gemengde beplantingen à la le Roy aan te leggen. Het principe hiervan berust op de volgende voorwaarden:

1) Het scheppen van een gunstig levensmilieu voor een zo groot mogelijk aantal soorten planten en kleine dieren.
2) Het aanbrengen van krachtig groeiende soorten beplanting om de bodem te bedekken.
3) Het doen ontstaan van een zo veel mogelijk geslooten voedselkringloop en het zo goed mogelijk benaderen van een 'biologisch evenwicht' door vestiging van de voornaamste groepen van organismen die hierbij nodig zijn. 

Hij meldt dat deze beplantingen eerder thuis horen in een stedelijke dan in een landschappelijke sfeer en als verbinding tussen beide een waardevol nieuw element in het Nederlandse woon-, werk- en recreatielanschap kunnen vormen. Hij stelt voor in de omgeving van gebouwen, parkeerterreinen en sportvelden een terrein van ca. 1.000 m2 aldus te gaan bewerken. 

Op 14 december 1971 verzoekt de Technische Hogeschool le Roi (!) hen van advies te te dienen inzake het behoud van het landschappelijk karakter van het landgoed Drienerlo en de Hogeschool, ingezonderd de hierop aan te leggen ecologische tuin. De opdracht start in oktober 1971 en heeft een looptijd van een jaar die telkens met een jaar kan worden verlengd. 

Le Roy werkt gedurende zeven jaar aan het project dat op 30 september 1978 wordt beeindigd. Op de campus staat de tuin bekend als het "Le Roy-bosje'. 

In 2010 wordt het terrein geegaliseerd en verdwijnt het bosje om plaats te maken voor de cleanroom van het laboratorium voor nano-technologie. Veel verder van de natuurlijke staat van de tuin van Le Roy kun je niet komen; het utieme geklooi van de mens met de natuur, in maanpakken, volledig steriel. En dat is op z'n minst ironisch!

 
 

  afbeelding beginjaren:
ca 1973 - Le Roy-bosje Enschede.
  afbeelding recent:
2010 - Het bosje maakt plaats voor nieuwbouw

Film/video Le Roy-bosje Enschede

Scripties Le Roy-bosje Enschede

Webpublicaties Le Roy-bosje

Tijdschriften Le Roy-bosje Enschede

Dagbladen Le Roy-bosje Enschede

Boeken Le Roy-bosje Enschede