Lijst met projecten

Projecten

tafelstapelingen
Mildam Atelier
0
2012

IMG 4705

199505_Mildam020.JPG

Categorie 1
Overig

De tafel in het atelier Mildam werd - evenals de werktafel in zijn atelier in Oranjewoud - door Le Roy gebruikt als een 'ecokathedraal' veld voor complexe ordeningen. In Mildam worden kleine vondsten die tussen het gestorte puin tevoorschijn komen - spijkers, kommetjes, flessen, steentjes, botten et cetera -  op de tafel gerangschikt en permanent geordend en herordend. In de loop van de tijd verdwijnen er sommige dingen en blijven andere langere tijd aanwezig, maar altijd wordt de rangschikking herzien, zonder ooit een ideaal eindstadium te bereiken.
Op de werktafel in Oranjewoud vindt hetzelfde proces plaats, maar gaat het om de alledaagse dingen die op de werktafel verzameld lagen; boeken, pennen, notities, glazen en flessen, doosjes, foto's et cetera. Ook hier worden de aanwezige dingen en hun onderlinge ordening telkens weer herzien.

Documenten tafelstapelingen

Scripties tafelstapelingen Mildam

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen tafelstapelingen Mildam

Boeken tafelstapelingen

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video tafelstapelingen Mildam

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen tafelstapelingen

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Tijdschriften Tafelstapeling

Publictaties in met regelmaat verschijnende (week, maand, kwartaal, jaar) tijdschriften en opiniebladen.

Webpublicaties tafelstapelingen

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video tafelstapelingen

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.